SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva č. 2/2023)

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva č. 2/2023)

Cílem výzvy je podpora úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkové dotace.

Podporované aktivity:

  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov..
  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
  • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (pořízení technologie pro využití šedých a srážkových vod).
  • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy (výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE - součástí projektu může být i výstavba nebo rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy).

Žadateli mohou být kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejnoprávní instituce, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podniky, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby.

 
Alokace výzvy:
2 000 000 000,00 Kč
Poslední změna:
03.10.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
29. 02. 2024