Národní plán obnovy - SFŽP - Národní program ŽP - Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu (výzva č. 6/2023)

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. V rámci výzvy jsou podporovány tři typy aktivit.

Podporované aktivity:

  • Aktivita A: Pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele (míra podpory max. 60 % z celkových způsobilých výdajů).
  • Aktivita B: Pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic (míra podpory max. 70 % z celkových způsobilých výdajů).
  • Aktivita C: Iintenzifikace a modernizace stávajících kompostáren; Výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren; Výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy (míra podpory max. 70 % z celkových způsobilých výdajů).

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.8.2025.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
1 600 000 000,00 Kč
Poslední změna:
11.07.2023 - Vyhlášení výzvy
Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
01. 05. 2024