OP Životní prostředí – 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod (42. výzva)

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Sumář dotace: Program je zaměřen především na výstavbu kanalizací a modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod. Žadateli mohou být subjekty veřejného sektoru a obchodní společnosti.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      19.1.2017
Maximální příspěvek: nestanoven Minimální příspěvek: 850 000 Kč


Klíčová kriteria:

Žadatelé:
- Města.
- Obce.
- Dobrovolné svazky obcí.
- Městské části hl. města Prahy.
- Příspěvkové organizace (vlastníci vodovodů nebo kanalizací).
- Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (vlastníci vodovodů nebo kanalizací).

V případě, že žadatelem není obec/město/dobrovolný svazek obcí/městská část, musí být žadatel zároveň vlastníkem vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Podporované aktivity:
- Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány (aktivita 1.1.1).
- Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (aktivita 1.1.2).

Způsobilé výdaje:

Finanční kritéria:
- Na výzvu byla vyčleněna částka: 3 600 000 000 Kč
- Vyhlášená výzva je kolová a vztahuje na individuální projekty s celkovými způsobilými výdaji projektu do 50 milionů EUR.
- Minimální výše způsobilých výdajů na projekt činí pro aktivitu 1.1.1: 4 000 000 Kč (bez DPH)
- Minimální výše způsobilých výdajů na projekt činí pro aktivitu 1.1.2: 1 000 000 Kč (bez DPH)
- Spoluúčast žadatele: min. 15 % způsobilých nákladů
- Jednorázovou sazbou ve výši 25 % budou odečteny příjmy projektu.